• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1   ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
  ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาและออกแบบพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2554   
  หัวหน้าโครงการ : ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2554
2   ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
  ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : อารีรัตย์ รักษาศิลป์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2554
3   ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
  ชื่อโครงการ : โครงการบรรณอาทร "การจัดระบบห้องสมุด"   
  หัวหน้าโครงการ : สุริทอง ศรีสะอาด
  คณะ/หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการ
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2554
4   ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
  ชื่อโครงการ : โครงการกระบวนการเรียนรู้และสืบทอดอักษรโบราณอีสานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท่าม่วง   
  หัวหน้าโครงการ : ทม เกตุวงศา
  คณะ/หน่วยงาน : โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2554
5   ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน | รหัสโครงการ : 5406001
  ชื่อโครงการ : โครงการประดิษฐ์เรือท้องแบนช่วยบรรเทาน้ำท่วม   
  หัวหน้าโครงการ : ทนงศักดิ์ มูลตรี
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2554
6   ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน | รหัสโครงการ : 5406002
  ชื่อโครงการ : โครงการกระบวนการเสริมสร้างความยั่งยืนของสถาบันการเงินชุมชน บ้านดอนดู่   
  หัวหน้าโครงการ : เกสินี หมื่นไธสง
  คณะ/หน่วยงาน : คณะการบัญชีและการจัดการ
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2554
7   ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน | รหัสโครงการ : 5406003
  ชื่อโครงการ : โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมการพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
  หัวหน้าโครงการ : ฉลาด จันทรสมบัติ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2554
8   ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน | รหัสโครงการ : 5406004
  ชื่อโครงการ : โครงการความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดและภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากเห็ดของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร   
  หัวหน้าโครงการ : ละออศรี เสนาะเมือง
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2554