• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
9   ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน | รหัสโครงการ : 5406005
  ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชากรสู่ชุมชนบ้านห้วยซัน ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : ละออศรี เสนาะเมือง
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2554
10   ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน | รหัสโครงการ : 5406006
  ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนเข้มแข็งบ้านเกิ้ง: การปรับปรุงดินและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนเพื่อชุมชน   
  หัวหน้าโครงการ : ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2554
11   ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน | รหัสโครงการ : 5406007
  ชื่อโครงการ : โครงการตามแนวพระราชดำริการผลิตพืชแบบเกษตรอินทรีย์   
  หัวหน้าโครงการ : พีระยศ แข็งขัน
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2554
12   ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน | รหัสโครงการ : 5406008
  ชื่อโครงการ : โครงการบ้านมะกอกสุขสันต์รู้เท่าทันการใช้ยา   
  หัวหน้าโครงการ : เมธิน ผดุงกิจ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2554
13   ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน | รหัสโครงการ : 5406009
  ชื่อโครงการ : การสำรวจและเตรียมความพร้อมชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณี : บ้านเชียงเหียน อ.เมือง จ.มหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : สุรเชษฏ์ เชษฐมาส
  คณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2554
14   ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน | รหัสโครงการ : 5406010
  ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต"บ้านวังหว้า"   
  หัวหน้าโครงการ : ดรุณี รุจกรกานต์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2554
15   ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน | รหัสโครงการ : 5406011
  ชื่อโครงการ : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชุมชนญ้อ บ้านท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : เมตตา   ศิริสุข
  คณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2554
16   ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน | รหัสโครงการ : 5406012
  ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนบ้านท่าขอนยางเพื่อความยั่งยืน   
  หัวหน้าโครงการ : วสันต์ เธียรสุวรรณ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2554