• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
17   ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน | รหัสโครงการ : 5406013
  ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำ   
  หัวหน้าโครงการ : สุนันทา เลาวัณย์ศิริ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2554
18   ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน | รหัสโครงการ : 5406014
  ชื่อโครงการ : โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน คณะแพทยศาสตร์   
  หัวหน้าโครงการ : ปราโมทย์ ทองกระจาย
  คณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2554
19   ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน | รหัสโครงการ : 5406015
  ชื่อโครงการ : โครงการกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่   
  หัวหน้าโครงการ : ฉลอง พันธ์จันทร์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2554
20   ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน | รหัสโครงการ : 5406016
  ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
  หัวหน้าโครงการ : ชูพักตร์ สุทธิสา
  คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2554
21   ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน | รหัสโครงการ : 5406017
  ชื่อโครงการ : โครงการสร้างสำนึกรักษ์วัฒนธรรมข้าวในชุมชนแม่น้ำชี อำเภอกันทรวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : จารุวรรณ ธรรมวัตร
  คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2554
22   ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน | รหัสโครงการ : 5406018
  ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบ้านหม้อ ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม เปลี่ยนเป็น โครงการสถาปนิกน้อยจิตอาสา พัฒนาเพื่อผู้สูงอายุ พื้นที่ต้นแบบ ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : อนุวัฒน์  การถัก
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2554
23   ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน | รหัสโครงการ : 5406019
  ชื่อโครงการ : โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางจัดการที่ดินแบบบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : สักรินทร์ แซ่ภู่
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2554
24   ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน | รหัสโครงการ : 5406020
  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการเรียนรู้แหล่งชุมชนออนไลน์ กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านดอนมัน   
  หัวหน้าโครงการ : วิรัตน์ พงษ์ศิริ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2554