• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1   รหัสโครงการ : 6406004
  ชื่อโครงการ : โครงการแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าโคกข่าวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ บ้านส้มกบ ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2564
2   รหัสโครงการ : 6406003
  ชื่อโครงการ : โครงการนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงกบด้วยจุลินทรีย์ พร้อมควบคุมคุณภาพน้ำด้วยเทคโนโลยี iot.   
  หัวหน้าโครงการ : วิภาวี ไทเมืองพล
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2564
3   รหัสโครงการ : 6406002
  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านห้วยทราย ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : นวลละออง อรรถรังสรรค์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะการบัญชีและการจัดการ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านห้วยทราย ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
2564
4   รหัสโครงการ : 6406001
  ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพพื้นที่เกษตรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศบ้านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : ปิยภัทร บุษบาบดินทร์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
2564
5   รหัสโครงการ : 6306001
  ชื่อโครงการ : โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรมและผลิตภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติต้นไม้ทรงปลูกยืนต้นตาย(ต้นพฤกษ์)ในสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : ปรีชา นวลนิ่ม
  คณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
2563
6   รหัสโครงการ : 6206001
  ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์โดยการฝึกปฏิบัติจริง ระยะที่ 2   
  หัวหน้าโครงการ : อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
2562
7   รหัสโครงการ : 6206002
  ชื่อโครงการ : โครงการการสร้างนักเทคโนโลยีการอาหารและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารรุ่นเยาว์ เพื่อพัฒาศักยภาพการเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน   
  หัวหน้าโครงการ : มนัชญา สังข์ศรีอินทร์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ ต. นาสีนวน อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
2562
8   รหัสโครงการ : 6206003
  ชื่อโครงการ : โครงการระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ   
  หัวหน้าโครงการ : ลือชัย บุตคุป
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านเขวาน้อย หมู่ 3 ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
2562