• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1   รหัสโครงการ : 6006001
  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไกงวง บ้านกุดไส้จ่อ ต.กุดไส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม (ปีที่2)   
  หัวหน้าโครงการ : อาณัติ จันทร์ถิระติกุล
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี | ภาควิชา/หลักสูตร : วท.บ.สัตวศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านกุดไส้จ่อ ต.กุดไส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
2560
2   รหัสโครงการ : 6006002
  ชื่อโครงการ : โครงการพ่อฮักแม่ฮักรักษ์สุขภาพ   
  หัวหน้าโครงการ : กฤษณี สระมุณี
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2560
3   รหัสโครงการ : 6006003
  ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการวันฮูปแต้มเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน   
  หัวหน้าโครงการ : สุนทรชัย ชอบยศ
  คณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | ภาควิชา/หลักสูตร : นิติศาสตรบัณฑิต
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2560
4   รหัสโครงการ : 6006004
  ชื่อโครงการ : โครงการการผลิตเมล็ดพันธุ์และควบคุมคุณภาพเมล็ดข้าวเหนียวดำพื้นเมืองพันธุ์ก่ำนาสีนวนในระบบการปลูกแบบอินทรีย์   
  หัวหน้าโครงการ : พีระยศ แข็งขัน
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี | ภาควิชา/หลักสูตร : วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2560
5   รหัสโครงการ : 6006005
  ชื่อโครงการ : โครงการเรียนรู้และและถ่ายทอดระบบผลิตและจ่ายแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน   
  หัวหน้าโครงการ : วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2560
6   รหัสโครงการ : 6006006
  ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดความรู้และพัฒนาชุดความรู้ด้านไม้กลายเป็นหินและการอนุรักษ์ ให้แก่กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนและยุวมัคคุเทศก์ ไม้กลายเป็นหินบ้าน นาบอน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์   
  หัวหน้าโครงการ : พลอยพรรณ จิตราช
  คณะ/หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2560
7   รหัสโครงการ : 6006007
  ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีบุญเดือนสามเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บ้านนาเมือง ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : พนัส โพธิบัติ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวัฒนธรรมศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : ศศ.บ.การจัดการวัฒนธรรม
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2560
8   รหัสโครงการ : 6006008
  ชื่อโครงการ : โครงการการขยายผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกบตามหลักปฏิบัติที่ดีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรอำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปีที่ 2   
  หัวหน้าโครงการ : วิภาวี ไทเมืองพล
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี | ภาควิชา/หลักสูตร : วท.บ.ประมง
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2560