• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1   รหัสโครงการ : 6106012
  ชื่อโครงการ : โครงการต้นแบบชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ : ต้นน้ำห้วยคะคาง   
  หัวหน้าโครงการ : เอริกา พฤฒิกิตติ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนต้นน้ำห้วยคะคาง ครอบคลุมชุมชนในตำบลโคกก่อ ตำบลบัวค้อ และตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2561
2   รหัสโครงการ : 6106002
  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนากระบวนการแปรรูปข้าวอินทรีย์คุณภาพสูง : ชุดอุปกรณ์แช่และเพาะงอกข้าวเปลือกในขั้นตอนเดียว สำหรับการผลิตข้าวฮางงอก   
  หัวหน้าโครงการ : สุพรรณ ยั่งยืน
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านโนนรัง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2561
3   รหัสโครงการ : 6106005
  ชื่อโครงการ : โครงการเลี้ยงแหนแดงปลาและเป็ดในนาข้าวที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในระบบอินทรีย์   
  หัวหน้าโครงการ : พีระยศ แข็งขัน
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านนาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2561
4   รหัสโครงการ : 6106014
  ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการการจัดการของเสียชุมชนกับการเกษตรและการใช้บัญชีครัวเรือนเพื่อการพัฒนาชุมชนบ้านป่าโพธิ์อย่างยั่งยืน   
  หัวหน้าโครงการ : อนุวัฒน์ วันทอง
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านป่าโพธิ์ ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
2561
5   รหัสโครงการ : 6106010
  ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการการจัดการสุขภาพและระบบสืบพันธ์โคนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มโคนม ในกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : ปฏิญญา ปะทิเก
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : ฟาร์มโคนม 1.กลุ่มบ้านโนนค้อ จังหวัดมหาสารคาม 2.กลุ่มบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม 3.กลุ่มบ้านโนนราษี จังหวัดมหาสารคาม
2561
6   รหัสโครงการ : 6106017
  ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในการเฝ้าระวังโรคหนอนพยาธิในชุมชน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : ปิยาภรณ์ แสนศิลา
  คณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2561
7   รหัสโครงการ : 6106001
  ชื่อโครงการ : โครงการหมอยาอาสา Care   
  หัวหน้าโครงการ : ธารินี ศรีศักดิ์นอก
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนในเขตการดูแลของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบูรพา เทศบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2561
8   รหัสโครงการ : 6106013
  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนครจำปาศรีแบบมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : ฉันทนา เวชโอสถศักดา
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
2561