• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1   รหัสโครงการ : 6206001
  ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์โดยการฝึกปฏิบัติจริง ระยะที่ 2   
  หัวหน้าโครงการ : อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
2562
2   รหัสโครงการ : 6206002
  ชื่อโครงการ : โครงการการสร้างนักเทคโนโลยีการอาหารและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารรุ่นเยาว์ เพื่อพัฒาศักยภาพการเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน   
  หัวหน้าโครงการ : มนัชญา สังข์ศรีอินทร์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ ต. นาสีนวน อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
2562
3   รหัสโครงการ : 6206003
  ชื่อโครงการ : โครงการระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ   
  หัวหน้าโครงการ : ลือชัย บุตคุป
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านเขวาน้อย หมู่ 3 ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
2562
4   รหัสโครงการ : 6206004
  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มครูห้องปฐมพยาบาลโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : นันทวรรณ ทิพยเนตร
  คณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนในสังกัด สพม.เขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 35 โรงเรียน
2562
5   รหัสโครงการ : 6206005
  ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ยาเหมาะสม   
  หัวหน้าโครงการ : กฤษณี สระมุณี
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : อำเภอเมืองมหาสารคาม
2562
6   รหัสโครงการ : 6206006
  ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสร้างนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : อิสเรส สุขเสนี
  คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2562
7   รหัสโครงการ : 6206007
  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเส้นใยธรรมชาติ   
  หัวหน้าโครงการ : ประเทศ ปัจจังคะตา
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวัฒนธรรมศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
8   รหัสโครงการ : 6206008
  ชื่อโครงการ : โครงการสำรวจทรัพยากรฐานรากชุมชนบ้านป่าโพธิ์สำหรับวางแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วิถีชุมชน   
  หัวหน้าโครงการ : อนุวัฒน์ วันทอง
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนบ้านป่าโพธิ์ ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
2562