• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1   รหัสโครงการ : 5906002
  ชื่อโครงการ : โครงการโรงเรียนชุมชนรักษ์ป่าโคกหินลาด ปีที่ 2   
  หัวหน้าโครงการ : น้ำทิพย์ คำแร่
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : - / วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา
  พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนบริเวณรอบพื้นที่ป่าโคกหินลาด ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2559
2   รหัสโครงการ : 5906003
  ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ2559   
  หัวหน้าโครงการ : สุนันทา เลาวัณย์ศิริ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : - / วท.บ.การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
  พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนบ้านโคกล่าม ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
2559
3   รหัสโครงการ : 5906004
  ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาดี ต.บรบือ อ.บรบือ จ. มหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : อุฤทธิ์ เจริญอินทร์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : - / วท.บ.ฟิสิกส์
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านนาดี ต.บรบือ อ.บรบือ จ. มหาสารคาม
2559
4   รหัสโครงการ : 5906005
  ชื่อโครงการ : โครงการการใช้สถิติประยุกต์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   
  หัวหน้าโครงการ : นงนุช แสงสุระ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : - / วท.บ.สถิติ
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2559
5   รหัสโครงการ : 5906006
  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : - / วท.บ.คณิตศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2559
6   รหัสโครงการ : 5906007
  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติโรงเรียนโคกก่อวิทยาคม ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม เพื่อถ่ายทอดสู่โรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : ญาณวุฒิ อุทรักษ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : - / วท.บ.ชีววิทยา
  พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนโคกก่อวิทยาคม ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
2559
7   รหัสโครงการ : 5906009
  ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมชุมชนเพื่อการเรียนรู้ผลกระทบจากการผลิตและจ่ายแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร บ้านคำปากดาว ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น   
  หัวหน้าโครงการ : วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : - / วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านคำปากดาว ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
2559
8   รหัสโครงการ : 5906011
  ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มโคนม เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ ในกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : ปฏิญญา ปะทิเก
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : - / สพ.บ.สัตวแพทยศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2559