• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
9   รหัสโครงการ : 6106007
  ชื่อโครงการ : โครงการแนวทางการพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมหนองเรือ : องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์   
  หัวหน้าโครงการ : วิชาภรณ์ ชำนิกำจร
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
2561
10   รหัสโครงการ : 6106008
  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสร้างนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเชียงเหียน ตำบลเชียงเหียน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : วชิราภรณ์ วรรณโชติ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านเชียงเหียน ตำบลเชียงเหียน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2561
11   รหัสโครงการ : 6106016
  ชื่อโครงการ : โครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนท่าประทาย-โนนตูม ต. เกิ้ง อ. เมือง จ. มหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : ประสงค์ สายหงษ์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : กลุ่มโรงเรียนท่าประทาย-โนนตูม ต. เกิ้ง อ. เมือง จ. มหาสารคาม
2561
12   รหัสโครงการ : 6106018
  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักสานหวายหมู่บ้านวังไผ่สู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ไทยแลนด์4.0   
  หัวหน้าโครงการ : สุมิตรา จิระวุฒินันท์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะการบัญชีและการจัดการ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านวังไผ่ ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
2561
13   รหัสโครงการ : 6106011
  ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์การเรียนรู้ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชุมชนบ้านหัวขัว ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : ชุมเดช เดชภิมล
  คณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนบ้านหัวขัว ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2561
14   รหัสโครงการ : 6106004
  ชื่อโครงการ : โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระเช้าเถาวัลย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม   
  หัวหน้าโครงการ : ซิสิกกา วรรณจันทร์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวัฒนธรรมศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านกุดตูม ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
2561
15   รหัสโครงการ : 6106009
  ชื่อโครงการ : โครงการให้ความรู้แก่เด็กมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เพื่อลดความเสี่ยงในการตกเป็นผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560   
  หัวหน้าโครงการ : อมรเทพ เมืองแสน
  คณะ/หน่วยงาน : คณะนิติศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
2561
16   รหัสโครงการ : 6106006
  ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในชุมชนบ้านวังจานโนนสำราญ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : สมบัติ อัปมระกา
  คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนบ้านวังจานโนนสำราญ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
2561