• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
9   รหัสโครงการ : 6206004
  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มครูห้องปฐมพยาบาลโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : นันทวรรณ ทิพยเนตร
  คณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนในสังกัด สพม.เขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 35 โรงเรียน
2562
10   รหัสโครงการ : 6206005
  ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ยาเหมาะสม   
  หัวหน้าโครงการ : กฤษณี สระมุณี
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : อำเภอเมืองมหาสารคาม
2562
11   รหัสโครงการ : 6206006
  ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสร้างนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : อิสเรส สุขเสนี
  คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2562
12   รหัสโครงการ : 6206007
  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเส้นใยธรรมชาติ   
  หัวหน้าโครงการ : ประเทศ ปัจจังคะตา
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวัฒนธรรมศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2562
13   รหัสโครงการ : 6206009
  ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการการสหวิทยาเพื่อการพัฒนาชุมชนคำแคนอย่างยั่งยืน   
  หัวหน้าโครงการ : วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนคำแคน อ. มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
2562
14   รหัสโครงการ : 6206012
  ชื่อโครงการ : โครงการแนวทางการพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมหนองเรือ : องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (โครงการต่อเนื่องงบประมาณ พ.ศ. 2561)   
  หัวหน้าโครงการ : วิชาภรณ์ ชำนิกำจร
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
2562
15   รหัสโครงการ : 6206013
  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์อย่างบูรณาการ บ้านหนองโนใต้ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : สุนทรี ถูกจิตต์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านหนองโนใต้ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
2562
16   รหัสโครงการ : 6206015
  ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนากระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม   
  หัวหน้าโครงการ : อภิพงษ์ พุฒคำ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : ตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
2562