• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
9   รหัสโครงการ : 6206009
  ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการการสหวิทยาเพื่อการพัฒนาชุมชนคำแคนอย่างยั่งยืน   
  หัวหน้าโครงการ : วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนคำแคน อ. มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
2562
10   รหัสโครงการ : 6206012
  ชื่อโครงการ : โครงการแนวทางการพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมหนองเรือ : องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (โครงการต่อเนื่องงบประมาณ พ.ศ. 2561)   
  หัวหน้าโครงการ : วิชาภรณ์ ชำนิกำจร
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
2562
11   รหัสโครงการ : 6206013
  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์อย่างบูรณาการ บ้านหนองโนใต้ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : สุนทรี ถูกจิตต์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : บ้านหนองโนใต้ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
2562
12   รหัสโครงการ : 6206015
  ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนากระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม   
  หัวหน้าโครงการ : อภิพงษ์ พุฒคำ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : ตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
2562
13   รหัสโครงการ : 6206016
  ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ   
  หัวหน้าโครงการ : สุนันทา เลาวัณย์ศิริ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนสามัคคี
2562
14   รหัสโครงการ : 6206017
  ชื่อโครงการ : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องรูปแบบการแสดงกลองยาวและเกณฑ์การตัดสินการประกวดกลองยาว   
  หัวหน้าโครงการ : ศราวุธ โชติจำรัส
  คณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนบ้านหวาย ตำบลหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
2562
15   รหัสโครงการ : 6206018
  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเยาวชนจิตอาสาด้านเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
  หัวหน้าโครงการ : วุฒิศักดิ์ บุญแน่น
  คณะ/หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2562
16   รหัสโครงการ : 6106012
  ชื่อโครงการ : โครงการต้นแบบชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ : ต้นน้ำห้วยคะคาง   
  หัวหน้าโครงการ : เอริกา พฤฒิกิตติ
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | ภาควิชา/หลักสูตร : -
  พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนต้นน้ำห้วยคะคาง ครอบคลุมชุมชนในตำบลโคกก่อ ตำบลบัวค้อ และตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2561