• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาเพิ่มเติมจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
1   รหัสโครงการ : 5506001
  ชื่อโครงการ : โครงการกระบวนการเสริมสร้างความยั่งยืนของสถาบันการเงินชุมชน บ้านดอนดู่   
  หัวหน้าโครงการ : นวลละออง อรรถรังสรรค์
  คณะ/หน่วยงาน : คณะการบัญชีและการจัดการ
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2555
2   รหัสโครงการ : 5506002
  ชื่อโครงการ : โครงการตามแนวพระราชดำริการผลิตพืชแบบเกษตรอินทรีย์   
  หัวหน้าโครงการ : พีระยศ แข็งขัน
  คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2555
3   รหัสโครงการ : 5506003
  ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
  หัวหน้าโครงการ : ชูพักตร์ สุทธิสา
  คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2555
4   รหัสโครงการ : 5506004
  ชื่อโครงการ : โครงการฟื้นฟูการเลี้ยงสัตว์ภายหลังอุทกภัย ณ บ้านโขงกุดเวียน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม   
  หัวหน้าโครงการ : ทรงศักดิ์ จำปาวะดี
  คณะ/หน่วยงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2555
5   รหัสโครงการ : 5506005
  ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณ   
  หัวหน้าโครงการ : ราชันย์ นิลวรรณาภา
  คณะ/หน่วยงาน : โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2555
6   รหัสโครงการ : 5506006
  ชื่อโครงการ : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักอินทรีย์และแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์บ้านเกิ้ง   
  หัวหน้าโครงการ : พัฒนา พาสอน
  คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2555
7   รหัสโครงการ : 5506007
  ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ในชุมชน   
  หัวหน้าโครงการ : สมบัติ อัปมระกา
  คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2555
8   รหัสโครงการ : 5506008
  ชื่อโครงการ : โครงการ 1โรงเรียน 1 ฟาร์มไก่ไข่   
  หัวหน้าโครงการ : นพพงษ์ ศรีอาจ
  คณะ/หน่วยงาน : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมฯ (ฟาร์ม มมส.)
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2555