• กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 04-3754-416 (1756)

ค้นหาเพิ่มเติมจากชื่อหัวหน้าโครงการ/ คณะ-หน่วยงาน/ ประเภททุน / ปีงบประมาณ
ลำดับ โครงการ ปีงบประมาณ
9   รหัสโครงการ : 5506009
  ชื่อโครงการ : โครงการศึกษากระบวนการผลิตสีผงธรรมชาติ ให้มีความหลากสีและได้มาตรฐานต่อการนำไปย้อม   
  หัวหน้าโครงการ : สุนทร เดชชัย
  คณะ/หน่วยงาน : ศูนย์นวัตกรรมไหม
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2555
10   รหัสโครงการ : 5506010
  ชื่อโครงการ : โครงการเกษตรกับการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่องค์ความรู้ที่ยั่งยืน   
  หัวหน้าโครงการ : ประสาท เนืองเฉลิม
  คณะ/หน่วยงาน : สำนักศึกษาทั่วไป
  พื้นที่ดำเนินการ : -
2555