โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน

โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน


  • รหัสโครงการ : 5407014
  • ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี)
  • หัวหน้าโครงการ : ประเทศ   ปัจจังคะตา
  • คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-