โครงการประเพณีลอยกระทงจังหวัดมหาสารคาม

โครงการประเพณีลอยกระทงจังหวัดมหาสารคาม


  • รหัสโครงการ : 5507011
  • ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี)
  • หัวหน้าโครงการ : เกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย์
  • คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
  • ภาควิชา/หลักสูตร : กองกิจการนิสิต / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-