โครงการประเพณีอาหาร และงานมงคลอีสาน : บุญบั้งไฟ

โครงการประเพณีอาหาร และงานมงคลอีสาน : บุญบั้งไฟ


  • รหัสโครงการ : 5508011
  • ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : พ.ค. - ก.ย.2555
  • พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พื้นที่ๆมีโรงงานทำข้าวปุ้น หรือชุมชนทำข้าวปุ้น คือ ชุมชนนาสีนวลและดอนหน่อง

-