โครงการวรรณศิลป์ถิ่นอีสาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการวรรณศิลป์ถิ่นอีสาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น


  • รหัสโครงการ : 5509001
  • ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการนิสิตกับการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : รำเพย ดาวษาวะ
  • คณะ/หน่วยงาน :
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2555
  • พื้นที่ดำเนินการ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม

-