โครงการวรรณศิลป์ สืบสาน อ่านบทกวี

โครงการวรรณศิลป์ สืบสาน อ่านบทกวี


  • รหัสโครงการ : 5509002
  • ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการนิสิตกับการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : ธัญญา สังขพันธานนท์
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : มกราคม - กันยายน 2555
  • พื้นที่ดำเนินการ : บ้านศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

-