โครงการตะวันสังคีต (Tawan-Sangkeet)

โครงการตะวันสังคีต (Tawan-Sangkeet)


  • รหัสโครงการ : 5509003
  • ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการนิสิตกับการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์
  • คณะ/หน่วยงาน :
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : กุมภาพันธ์ - กันยายน 2555
  • พื้นที่ดำเนินการ : ลานวัฒนธรรม / วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส.

-