โครงการการ์ตูน แอนิชัน 2 มิติ เพลงโคราช (เพื่อการอนุรักษ์ เพลงโคราช)

โครงการการ์ตูน แอนิชัน 2 มิติ เพลงโคราช (เพื่อการอนุรักษ์ เพลงโคราช)


  • รหัสโครงการ : 5509004
  • ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการนิสิตกับการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : กันยารัตน์ ยังมี
  • คณะ/หน่วยงาน :
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2554 - 15 กันยายน 2555
  • พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดนครราชสีมา

-