โครงการสารคดีเชิงอนุลักษณ์สถาปัตยกรรมสิมอีสาน

โครงการสารคดีเชิงอนุลักษณ์สถาปัตยกรรมสิมอีสาน


  • รหัสโครงการ : 5509005
  • ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการนิสิตกับการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : พงษ์พิพัฒ สายทอง
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : 10 ธันวาคม 2554 - 15 กันยายน 2555
  • พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และขอนแก่น

-