โครงการการผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนท์เพื่ออนุรักษการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ชุด ระบำจัมปาศรี โดยใช้เทคนิคการจับการเคลื่อนไหว

โครงการการผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนท์เพื่ออนุรักษการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ชุด ระบำจัมปาศรี โดยใช้เทคนิคการจับการเคลื่อนไหว


  • รหัสโครงการ : 5509007
  • ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการนิสิตกับการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : คชากฤษ เหลี่ยมไธสง
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : 15 ธันวาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
  • พื้นที่ดำเนินการ : อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

-