โครงการเชิดชูเกียรตินักเล่านิทานพื้นบ้านไทยประจำปี พ.ศ. 2555

โครงการเชิดชูเกียรตินักเล่านิทานพื้นบ้านไทยประจำปี พ.ศ. 2555


  • รหัสโครงการ : 5508001
  • ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
  • หัวหน้าโครงการ : วยุพา ทศศะ
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : 10 ธันวาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
  • พื้นที่ดำเนินการ : ภาคอีสาน 19 จังหวัด

-