โครงการหนังประโมทัยศิลปะการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการหนังประโมทัยศิลปะการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน


  • รหัสโครงการ : 5508002
  • ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
  • หัวหน้าโครงการ : สกาวรินทร์ ปราณชลีถิรวัฒน์
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : 1 มกราคม - 25 กันยายน 2555
  • พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดมหาสารคาม

-