โครงการศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมพื้นบ้านอีสาน

โครงการศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมพื้นบ้านอีสาน


  • รหัสโครงการ : 5508003
  • ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
  • หัวหน้าโครงการ : วนิดา ไทรชมภู
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : 1 มกราคม - 30 กันยายน 2555
  • พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-