โครงการเทศน์มหาชาติ "เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555"

โครงการเทศน์มหาชาติ "เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555"


  • รหัสโครงการ : 5608001
  • ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี)
  • หัวหน้าโครงการ : สิทธิศักดิ์ จันทร์สมุด
  • คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : 1-2 ธันวาคม 2555
  • พื้นที่ดำเนินการ : สวนป่าด้านข้างอาคารบรมราชกุมารี

-