โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2556

โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2556


  • รหัสโครงการ : 5608002
  • ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี)
  • หัวหน้าโครงการ : สิทธิศักดิ์ จันทร์สมุด
  • คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : 23,28,31 ธ.ค. 55 และ 1-25, 30 ม.ค. 56
  • พื้นที่ดำเนินการ : วัดป่ามัชฌิมาวาส อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์/วัดมหาชัย อ.เมือง จ.มหาสารคาม /วัดบ้านดอนนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

-