โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและฟื้นฟูประเพณีพื้นบ้านของชาวอีสาน : งานบุญเบิกฟ้าและกาชาด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2556

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและฟื้นฟูประเพณีพื้นบ้านของชาวอีสาน : งานบุญเบิกฟ้าและกาชาด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2556


  • รหัสโครงการ : 5608003
  • ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี)
  • หัวหน้าโครงการ : สิทธิศักดิ์ จันทร์สมุด
  • คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : 8-17 ก.พ. 56
  • พื้นที่ดำเนินการ : บูธนิทรรศการ มมส บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม

-