โครงการจุดเทียนชัยเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

โครงการจุดเทียนชัยเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ


  • รหัสโครงการ : 5608010
  • ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี)
  • หัวหน้าโครงการ : เกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย์
  • คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
  • ภาควิชา/หลักสูตร : กองกิจการนิสิต / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : 5 ธ.ค. 2556
  • พื้นที่ดำเนินการ : สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จ.มหาสารคาม

-