โครงการจุดเทียนชัยเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

โครงการจุดเทียนชัยเนื่องในวันแม่แห่งชาติ


  • รหัสโครงการ : 5608009
  • ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี)
  • หัวหน้าโครงการ : เกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย์
  • คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
  • ภาควิชา/หลักสูตร : กองกิจการนิสิต / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : 12 ส.ค. 56
  • พื้นที่ดำเนินการ : ศูนย์ประชุม จ.มหาสารคาม

-