โครงการประยุกต์งานศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อใช้รณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มนักเรียน นิสิต และนักศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม

โครงการประยุกต์งานศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อใช้รณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มนักเรียน นิสิต และนักศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม


  • รหัสโครงการ : 5607002
  • ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : วิทยา จารุพูนผล
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาแพทยศาสตร์ / พ.บ.แพทยศาสตร์
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-