โครงการวัฒนธรรมสุขภาพชุมชนกับการจัดการยาเหลือใช้ (ชุมชนเครือวัลย์)

โครงการวัฒนธรรมสุขภาพชุมชนกับการจัดการยาเหลือใช้ (ชุมชนเครือวัลย์)


  • รหัสโครงการ : 5607003
  • ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์บัณฑิต
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : กุมภาพันธ์ 2556 - 30 กันยายน 2556
  • พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนเครือวัลย์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

-