โครงการกองหลอนสุขภาพดี

โครงการกองหลอนสุขภาพดี


  • รหัสโครงการ : 5607004
  • ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ / ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

ในการดำเนินงานตามโครงการ“สุขกาย สุขใจ ชุมชนมีสุข” นี้ เป็นโครงการที่มีการเรียนรู้ของนิสิตในเชิงการพัฒนาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยการใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ทำให้เกิดการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ  ได้แก่ การจัดตั้งคณะทำงานร่วมชุมชนระหว่าง อาจารย์ นิสิต และแกนนำชุมชน การจัดประชุมเรียนรู้ร่วมระหว่างคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนงาน โครงการและกิจกรรม  ขั้นดำเนินการ  มีการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนร่วมระหว่างแกนนำชุมชน และผู้บริหารหลักสูตร โดยการสำรวจสภาพปัญหาและทำการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน นำเสนอข้อมูลจากการสำรวจชุมชนและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน ร่วมทำแผนแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน และขั้นสรุปผลการดำเนินงานโดยการการจัดกิจกรรมและถอดบทเรียนผลการดำเนินงานต่อชุมชน แล้วประเมินผล สรุป และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งในการดำเนินงานตามโครงการเป็นผลทำให้เกิดการให้บริการวิชาการในด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน การให้ชุมชนมีความรู้ความสามารถในด้านการส่งเสริมสุขภาพในระดับบุคคล และครัวเรือน การทำกิจกรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน โดยนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรชุมชนในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของชุมชนอย่างต่อเนื่องสามารถนำผลการดำเนินงานตามโครงการนี้ มีการนำไปใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชา ต่างๆ ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้แก่ รายวิชา 1401 307  การจัดการสาธารณสุขในชุมชน ได้มีการเรียนรู้ร่วมกัน ในการทำกิจกรรมของนิสิต ในการทำประชาคมหมู่บ้านในชุมชนบ้านดอนหน่อง หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 16 เพื่อค้นหาปัญหาที่มีความสำคัญและมีความเร่งด่วนที่จะต้องแก้ปัญหาของชุมชนบ้านดอนหน่อง ในรายวิชา 1401 401  การส่งเสริมสุขภาพ รายวิชา 1401 207   สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ รายวิชา 1401 403  การพัฒนาสาธารณสุขแบบก้าวหน้า และรายวิชา 1401 403  จริยธรรมสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข ได้มีการมาใช้ในการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ร่วมกับโครงการ “กองหลอนสุขภาพดี” ของโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เพื่อพัฒนาคุณธรรมทางวิชาชีพสาธารณสุขของนิสิตในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน อีกทั้งยังทำให้เกิดกระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพของชุมชน จำนวน 2 เรื่อง คือ งานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพครัวเรือนของประชาชนบ้านดอนหน่อง ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม” และงานวิจัย เรื่อง “สุขภาวะ 4 มิติของประชาชนในชุมชนบ้านดอนหน่อง  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม” 

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตามโครงการ“สุขกาย สุขใจ ชุมชนมีสุข”นี้ เป็นโครงการที่มีการเรียนรู้ของนิสิตในเชิงการพัฒนาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยการใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ได้มีการนำปัญหาที่ได้จากการจัดลำดับความสำคัญมาใช้ในการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ได้แก่ การตรวจคัดกรองโรคเพื่อหากลุ่มเสี่ยง และจัดกลุ่มประชาชนในการดูแลสุขภาพในชุมชน ทำให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการยอมรับ ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สร้างกระบวนการเรียนการสอนโดยให้ความสำคัญกับชุมชนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต มหาวิทยาลัย และชุมชน