โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมทอเสื่อ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถีชีวิตของชุมชน

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมทอเสื่อ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถีชีวิตของชุมชน


  • รหัสโครงการ : 5607005
  • ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : จารุวรรณ วิโรจน์
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ / วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : มกราคม 2556 - 30 กันยายน 2556
  • พื้นที่ดำเนินการ : บ้านหนองขาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

          โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมทอเสื่อ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถีชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านและวิธีการทอเสื่อของชุมชน  เป็นการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทอเสื่อ  และสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการทอเสื่อ  ทำการศึกษาที่บ้านหนองขาม  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  โดยมีระยะเวลาในการศึกษา  4  ระยะ  ได้แก่  ระยะที่ 1 การจัดทำแผนงาน  ซึ่งดำเนินการโดยการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ  ระยะที่ 2  การปฏิบัติงานตามแผน  ดำเนินการโดยประสานงานกับหน่วงงานที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินกิจกรรมการสำรวจและเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านและวิธีการทอเสื่อ  ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้  ดำเนินกิจกรรรมเพื่อประยุกต์และบูรณาการความรู้ด้านสาธารณสุขไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการประกอบอาชีพทอเสื่อ  ระยะที่  3   การตรวจสอบ/ ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม/ติดตามผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  และระยะที่ 4 การเผยแพร่องค์ความรู้และรายงานผลการศึกษา โดยดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จัดนิทรรศการ  และเผยแพร่องค์ความรู้จากการดำเนินโครงการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระยะที่ 1 จำนวน  57 คน  ระยะที่ 2 จำนวน  155 คน และระยะที่ 3 จำนวน  239 คน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการระดับสูงและปานกลางร้อยละ 50  และนิสิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโครงการฯ ระดับสูงร้อยละ 60.0 รองลงมาคือระดับปานกลางร้อยละ  40.0  โดยโครงการดังกล่าวได้การบูรณาการงานเข้าสู่การเรียนการสอนในวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย