โครงการตำรับอาหารตามประเพณีท้องถิ่น

โครงการตำรับอาหารตามประเพณีท้องถิ่น


  • รหัสโครงการ : 5607006
  • ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : สุวิมล สงกลาง
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ / วท.บ.โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : มีนาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
  • พื้นที่ดำเนินการ : บ้านลาด หมู่ 1,2,6,19 ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

          อาหารพื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาของชุมชนอย่างนึ่ง อันเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต แสดงถึงวัฒนธรรมของผู้คนและชุมชน อาหารตามประเพณีท้องถิ่นเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ชาวอีสานมีวัฒนธรรมในการปรุงประกอบอาหารที่ใช้ในงานประเพณีแต่ละงานที่แตกต่างกัน ในปัจจุบันนี้อาหารตามประเพณี ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างหลากหลาย มีการนำวัตถุดิบชนิดใหม่มาใช้ในอาหาร รูปทั้งปรับรูปแบบอาหารพื้นบ้านอีสานดั้งเดิม และรับรูปแบบอาหารจากสังคมภายนอกเข้ามาใหม่ มีการจัดสำรับอาหารโดยมีอาหารประเภท ผัด และทอดมากขึ้น มีการปรุงรสโดยใช้ผงชูรสและสารอื่นๆ เข้ามาผสม ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักอาหารตามประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิม ไม่สามารถปรุงประกอบอาหารได้ รวมถึงการไม่นิยมบริโภคอาหารพื้นบ้านอีสาน  แต่หันไปนิยมอาหารตามกระแสของคนรุ่นใหม่ เช่น อาหารจานด่วน อาหารตะวันตก อาหารผัดและทอด ซึ่งเป็นอาหารที่มีไขมันปริมาณมาก และอาจมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์และสารเคมีในกระบวนการผลิต

          ในการนี้จึงได้จัดโครงการ “ตำรับอาหารตามประเพณีท้องถิ่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน ผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การเสริมสร้างองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มีความเป็นเลิศด้านการปรุงอาหารในงานประเพณีของชุมชน เยาวชน นิสิต การเรียนรู้และสาธิตการปรุงประกอบอาหารตามประเพณี เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านตามประเพณีที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และผักดันให้เกิดการสืบสานภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าเหล่านี้สืบต่อไป

          การดำเนินโครงการในครั้งนี้เป็นการบูรณาร่วมกันระหว่างการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย  โดยมีกิจกรรมให้อาจารย์ นิสิต นักเรียน และประชาชนในหมู่บ้าน กว่า 200 คน ได้ร่วมเรียนรู้การปรุงประกอบอาหาร โดยผู้มีความเป็นเลิศด้านการปรุงประกอบอาหารที่คัดเลือกมาจากชุมชนเป็นผู้สาธิต ตำรับอาหารจำนวน 5 รายการ ได้แก่ ลาบหมู ขนมจีนน้ำยาป่า ส้มตำ แกงอ่อมไก่ ต้มยำไก่  พร้อมทั้งมีการประกวดการปรุงประกอบอาหารจาก 5 ตำรับอาหาร  นอกจากจะเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นการบูรณาการการปรุงอาหารพื้นบ้านให้สะอาด ปลอดภัย ตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ผู้เข้าร่วมโครงการจึงได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการอย่างเต็มที่ เกิดความสนุกสนาน และสามัคคีในชุมชน   มีความพึงพอใจในระดับดีมาก