โครงการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธ์

โครงการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธ์


  • รหัสโครงการ : 5607007
  • ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ / พย.บ.พยาบาลศาสตร์
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : กุมภาพันธ์ 2556 - 30 กันยายน 2556
  • พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนบ้านโนนแสบง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

-