โครงการงานเทคโนโลยีการอาหารสืบสานวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 2 "ปลาแดกกับความมั่นคงทางอาหาร"

โครงการงานเทคโนโลยีการอาหารสืบสานวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 2 "ปลาแดกกับความมั่นคงทางอาหาร"


  • รหัสโครงการ : 5607008
  • ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : มนัชญา สังข์ศรีอินทร์
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
  • ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ / วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : มิถุนายน - 30 กันยายน 2556
  • พื้นที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-