โครงการศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านที่มีบทบาทในประเพณีงานบุญฮีตสิบสอง

โครงการศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านที่มีบทบาทในประเพณีงานบุญฮีตสิบสอง


  • รหัสโครงการ : 5607009
  • ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
  • ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ / วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : มีนาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
  • พื้นที่ดำเนินการ : บ้านดอนหน่อง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

-