โครงการสืบสานประเพณีประเพณีบุญบั้งไฟ และ การลงแขกปลูกข้าว เกี่ยวข้าว และบุญคูณลาน

โครงการสืบสานประเพณีประเพณีบุญบั้งไฟ และ การลงแขกปลูกข้าว เกี่ยวข้าว และบุญคูณลาน


  • รหัสโครงการ : 5607010
  • ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : สำเร็จ สีเครือดง
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
  • ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร / วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร / วท.บ. นวัตกรรมภูมิทัศน์และการจัดการ
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : กุมภาพันธ์ 2556 - 30 กันยายน 2556
  • พื้นที่ดำเนินการ : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

          จากผลการดำเนินกิจกรรม โดยนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนิสิตจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประมาณ 250 คน  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาศาสตร์ ประมาณ 100 คน สาขาวิชาประมง 100 คน และ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 150คน คณาจารย์ และบุคลาของคณะเทคโนโลยี 40 คน และคณาจารย์จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 640 คน

พบว่าการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีผู้ตอบแบบสอบถาม169 คน ให้ความเห็นทุกกรณีในระดับดีที่สุดและดี มากกว่าร้อยละ 80 และพบว่าการประเมินด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีผู้ตอบแบบสอบถาม175 คน ให้ความเห็นทุกกรณีในระดับดีที่สุดและดี มากกว่าร้อยละ 80  เช่นเดียวกัน