โครงการสืบสานพิธีกรรมทางศาสนากับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

โครงการสืบสานพิธีกรรมทางศาสนากับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้


  • รหัสโครงการ : 5607011
  • ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : ธรพร บุศย์น้ำเพชร
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาสิ่งแวดล้อม / วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : มีนาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
  • พื้นที่ดำเนินการ : ป่าชุมชนบ้านหนองบัวแดง ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

-