โครงการสืบสานวัฒนธรรมอีสานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

โครงการสืบสานวัฒนธรรมอีสานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร


  • รหัสโครงการ : 5607012
  • ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : สุนันทา เลาวัณย์ศิริ
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาสิ่งแวดล้อม / วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
  • พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนบ้านส่องเหนือ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ภาพรวมโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม โครงการสืบสานวัฒนธรรมอีสานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และหลักสูตรการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ บ้านส่องเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีการจัดกิจกรรม ทอดผ้าป่าขยะ สืบสานวัฒนธรรมผญาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ประกวดแฟนซีการใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคิล และเรียงความด้านการจัดการขยะ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนโดยทั่วไป จำนวน 185 คน พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมอีสานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด โดยด้านกิจกรรมมีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน/กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในระดับที่มากที่สุด สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน/การปฏิบัติงานต่อหน่วยงานมาก และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ต่อตนเอง ต่อสังคมและชุมชนได้มากที่สุด การเข้าร่วมกิจกรรมทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายในชุมชน/สังคมได้มากที่สุด ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ชุมชน/สังคมได้มากที่สุด และสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาพัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือนำไปสู่การขยายผลได้มากที่สุด และในด้านความพึงพอใจของนักเรียนและนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ในด้านของกิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เรียน นิสิตมีความพึงพอใจมาก การร่วมกิจกรรม ทำให้มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนมากขึ้นนิสิตมีความพึงพอใจมาก และได้รับประสบการณ์ตรงหรือได้เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คน จากกรณีตัวอย่าง/การลงพื้นที่ดำเนินการร่วมกับอาจารย์ นิสิตมีความพึงพอใจมาก ส่วนในด้านของประโยชน์ที่นิสิตได้รับจากการร่วมโครงการ คือ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นิสิตมีความพึงพอใจมาก การร่วมกิจกรรมทำให้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น นิสิตมีความพึงพอใจมาก และการร่วมกิจกรรมช่วยให้เรียนรู้การทำงานเป็นขั้นตอน นิสิตมีความพึงพอใจมาก