โครงการปลูกฝังวัฒนะรรมการเลี้ยงสัตว์ในชุมชนศรีสวัสดิ์

โครงการปลูกฝังวัฒนะรรมการเลี้ยงสัตว์ในชุมชนศรีสวัสดิ์


  • รหัสโครงการ : 5607013
  • ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : วรพล เองวานิช
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาสัตวแพทยศาสตร์ / สพ.บ.สัตวแพทยศาสตร์
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : 1 มกราคม 2556 - 30 กันยายน 2556
  • พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนสีสวัสดิ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

              ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการการปลูกฝังวัฒนธรรมการเลี้ยงสัตว์ในชุมชนศรีสวัสดิ์ ณ ชุมชนศรีสวัสดิ์ 3 อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 24 กันยายน 2556 ณ ณ ชุมชนศรีสวัสดิ์ 3 อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามโดยเป็นการออกให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดการตระหนักในการเลี้ยงสัตว์อย่างมีวัฒนธรรม  โดยมีกิจกรรมในโครงการคือ การอบรมให้ความรู้โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการจัดการความรู้ เรื่องการปลูกฝั่งวัฒนธรรมการเลี้ยงสัตว์ให้กับชุมชน การอบรมการเลี้ยงสัตว์การปฏิบัติต่อตัวสัตว์ตามหลักวิชาการ โดยมีนิสิตและบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ออกให้บริการวิชาการ และได้รับความร่วมมือจากชุมชนศรีสวัสดิ์เป็นอย่างดียิ่ง

    โดยผลจากการดำเนินกิจกรรมในโครงการ ทำให้ชาวชุมชนศรีสวัสดิ์ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในวัฒธรรมการเลี้ยงสัตว์ให้กับชุมชน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขและแมง และการปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือความเชื่อที่ผิดในการดูแลสัตว์เลี้ยง และลดปัญหาการเกิดกับสัตว์เลี้ยงเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ทำให้ลดปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพสัตว์ ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์มีความยินดียิ่งที่ได้ออกบริการวิชาการแก่ชุมชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม