โครงการพัฒนาฐานข้อมูลวัด จังหวัดมหาสารคาม

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลวัด จังหวัดมหาสารคาม


  • รหัสโครงการ : 5607014
  • ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : อนิรุทธิ์ โชติถนอม
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : 1 กุมภาพันธ์ 2556 - 30 กันยายน 2556
  • พื้นที่ดำเนินการ : วัดที่มีความโดดเด่นด้านโบราณสถานและจิตรกรรม ในจังหวัดมหาสารคาม

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด จังหวัดมหาสารคาม หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาในรูปแบบเว็บแอพลิเคชัน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา ซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทั้งประชาชนทั่วไปและพระในวัด ซึ่งประกอบด้วยผู้ใช้ 2 ระดับคือ ผู้ดูแลระบบ และสมาชิก หน้าที่ของระบบจะใช้จัดเก็บและสืบค้นข้อมูลของวัด ข่าวสารและกิจกรรมของวัด โดยจากการทดลองใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างพบว่าระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านอยู่ในระดับดี