โครงการ 10 เรื่องเล่าจาก 10 ศิลปินแห่งมหาสารคาม (ยกเลิก)

โครงการ 10 เรื่องเล่าจาก 10 ศิลปินแห่งมหาสารคาม (ยกเลิก)


  • รหัสโครงการ : 5607015
  • ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : พิษณุรักษ์ ปิตาทะสังข์
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / นศ.บ. นิเทศศาสตร์
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-