โครงการส่งเสริมความเข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนาระดับอาเซียนแก่คณะสงฆ์จังหวัดเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โครงการส่งเสริมความเข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนาระดับอาเซียนแก่คณะสงฆ์จังหวัดเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


  • รหัสโครงการ : 5607016
  • ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : ฉลอง พันธ์จันทร์
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา / ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-