โครงการดินแดนและชนชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเรียนรู้เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมไร้พรมแดน

โครงการดินแดนและชนชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเรียนรู้เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมไร้พรมแดน


  • รหัสโครงการ : 5607037
  • ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : อภิราดี จันทร์แสง
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : ภาควิชาประวัติศาสตร์ / ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : 5-6 กันยายน 2556
  • พื้นที่ดำเนินการ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-