ศึกษาอัตชีวประวัติแผลงานศิลปินของหมอลำผญาจังหวัดมุกดาหาร

ศึกษาอัตชีวประวัติแผลงานศิลปินของหมอลำผญาจังหวัดมุกดาหาร


  • รหัสโครงการ : 5708001
  • ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : ศราวุธ โชติจำรัส
  • คณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : 1 มีนาคม 2557 - 30 กันยายน 2557
  • พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดมุกดาหารและพื้นที่ใกล้เคียง

1. เพื่อศึกษาอัตชีวประวัติของศิลปินหมอลำผญาในจังหวัดมุกดาหาร

2. เพื่อศึกษาผลงานศิลปินของหมอลำผญาจังหวัดมุกดาหาร