โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อสืบสานงานประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2557

โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อสืบสานงานประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2557


  • รหัสโครงการ : -
  • ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี)
  • หัวหน้าโครงการ : ศรีเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย
  • คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : 8 สิงหาคม 2557
  • พื้นที่ดำเนินการ : วัดป่าวังเลิง, วัดป่ากู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย

-