โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น “งานเทศน์มหาชาติ” (บุญเดือนสี่ )

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น “งานเทศน์มหาชาติ” (บุญเดือนสี่ )


  • รหัสโครงการ : -
  • ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี)
  • หัวหน้าโครงการ : ศรีเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย
  • คณะ/หน่วยงาน : กองกลาง
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : 18 มีนาคม 2558
  • พื้นที่ดำเนินการ : บริเวณสวนป่า ข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-