โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


  • รหัสโครงการ : -
  • ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจำปี)
  • หัวหน้าโครงการ : ศรีเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย
  • คณะ/หน่วยงาน : กองกลาง
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : 9 เมษายน 2558
  • พื้นที่ดำเนินการ : ณ บริเวณสวนป่าด้านข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-