โครงการการผลิตรายการสารคดี ชุด สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี 150 ปี เมืองมหาสารคามเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทีวีดิจิทัล

โครงการการผลิตรายการสารคดี ชุด สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี 150 ปี เมืองมหาสารคามเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทีวีดิจิทัล


  • รหัสโครงการ : 5808008
  • ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า)
  • หัวหน้าโครงการ : คชากฤษ เหลี่ยมไธสง
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : 20 มีนาคม 2558 - 30 กันยายน 2558
  • พื้นที่ดำเนินการ : จังหวัดมหาสารคาม

-