โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมอีสาน สืบสานงานเทศน์มหาชาติบุญเดือนสี่ ประเพณีบุญผะเหวด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 และการฟื้นฟูเครื่องฮ้อยเครื่องพัน ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมอีสาน สืบสานงานเทศน์มหาชาติบุญเดือนสี่ ประเพณีบุญผะเหวด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 และการฟื้นฟูเครื่องฮ้อยเครื่องพัน ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น


  • รหัสโครงการ : 5808013
  • ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มุ่งเป้า)
  • หัวหน้าโครงการ : ศรีเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย
  • คณะ/หน่วยงาน : กองกลาง
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-