โครงการสื่อใหม่สร้างการเรียนรู้บุญประเพณีวิถีชาวอีสาน

โครงการสื่อใหม่สร้างการเรียนรู้บุญประเพณีวิถีชาวอีสาน


  • รหัสโครงการ : 6007009
  • ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : คชากฤษ เหลี่ยมไธสง
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60
  • พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่ที่มีการจัดบุญประเพณีแต่ละเดือนในภาคอีสาน

-