โครงการสานทุนวัฒนธรรมฮูปแต้มสารคาม นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 2

โครงการสานทุนวัฒนธรรมฮูปแต้มสารคาม นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 2


  • รหัสโครงการ : 6007012
  • ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : กันตา วิลาชัย
  • คณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : ส.ค. 59 - ส.ค. 60
  • พื้นที่ดำเนินการ : 1.วัดโพะาราม บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 2.วัดป่าเลไลย์ บ้านหนองพอก ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 3.วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-