โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานกลองยาว มหกรรมกลองยาวเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์มหาจักรีสิริธร

โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานกลองยาว มหกรรมกลองยาวเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์มหาจักรีสิริธร


  • รหัสโครงการ : 6009001
  • ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : คมกริช การินทร์
  • คณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 59-30 ก.ย.60
  • พื้นที่ดำเนินการ : 1.วงกลองยาว อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 2.วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลองยาว เป็นเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องจังหวะ ซึ่งมีใช้ในทุกภาคของประเทศไทย เพราะเป็นเครื่องดนตรีที่ให้ความสนุกสนาน และใช้บรรเลงประกอบกับเครื่องดนตรีอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ที่จังหวัดมหาสารคามได้มีการจัดงานประกวดดนตรีกลองยาว ต่อเนื่องยาวนานมากว่า 20 ปี เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม กลองยาวให้เป็นสมบัติของแผ่นดินได้เป็นอย่างดี และกลองยาวได้เป็นเครื่องดนตรีประจำจังหวัดมหาสารคาม

​มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีส่วนสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งอนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่ บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้อง มีการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับกลองยาวอีสาน เช่น ประวัติที่มา รูปบร่างลักษณะ การสร้างกลอง รูปแบบการบรรเลง และการแสดง  รวมทั้งการสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการประกวดกลองยาว เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับชุมชนและเพื่อสำหรับศึกษาต่อไป

​นอกจากนี้ เพื่อเป็นการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงสมควรจัดการแสดงกลองยาว อันจะเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้มาบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม อันจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการดนตรีให้คู่กับเยาวชนไทย และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล ในการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

​โดยการดำเนินงานนี้ได้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ 1. การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเรื่องประวัติที่มาและพัฒนาการ, 2.การหาแนวทางในการทำเกณฑ์ในการประกวดกลองยาว และ 3.คือจัดอบรมการแสดงกลองยาวพร้อมทั้งจัดการแสดง

​โดยมีผู้ทีเข้าร่วมโครงการได้แก่ โรงเรียนมัธยมต่าง ๆ ในภาคอีสานที่สนใจ โดยโครงการได้บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการทำโครงการ ซึ่งเราได้เนื้อหา คือ

1.ในส่วนที่หนึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกลองยาวในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ประวัติที่มา พัฒนาการ รูปร่างของกลอง การสร้างกลองยาว รวมทั้งรูปแบบการแสดง

2.ในส่วนที่สอง ผู้ดำเนินโครงการได้ทำการประชุมผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับกลองยาว รวมทั้งคณะกรรมการที่เป็นผู้ตัดสินการประกวดกลองยาว รวมทั้งคณะผู้จัดแข่งขันการประกวด และผู้ที่เข้าแข่งขัน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมร่างเกณฑ์ในการประกวดและตัดสินการแข่งขันกลองยาว

3.ในส่วนที่สามผู้ดำเนินโครงการ ได้นำเอาความรู้ที่รวบรวมได้มาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการแสดงกลองยาว โดยเชิญโรงเรียนมัธยมต่าง ๆ ที่สนใจส่งตัวแทนของครูและนักเรียนเข้ามาฝึกอบรม หลังจากนั้น ทางผู้ดำเนินการได้ลงพื้นที่ไปฝึกซ้อมให้กับกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ สนใจ และนำมาจัดการแสดงร่วมกัน เป็นการแสดงกลองยาวที่มีขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการฉลิมพระเกียติรตามเป้าหมายของโครงการ

โดยในส่วนต่าง ๆ นั้นได้มีการรวบรวมมาจัดทำเป็นหนังสือ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ และหน่วยงานสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา และการทำนุบำรุงรักษาศิลปการแสดงกลองยาวซึ่งเป็นการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน สืบไป