โครงการการประกวดออกแบบลวดลายผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์สู่สากล

โครงการการประกวดออกแบบลวดลายผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์สู่สากล


  • รหัสโครงการ : 6009002
  • ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • หัวหน้าโครงการ : ภานุวรรณ จันหาญ
  • คณะ/หน่วยงาน : ศูนย์นวัตกรรมไหม
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60
  • พื้นที่ดำเนินการ : ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

โครงการการประกวดออกแบบลวดลายผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์สู่สากลสำเร็จลุล่วงได้ด้วยการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า” ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยมหาสารคามสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม  สมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการ ได้แก่ คุณปฎิมา เหล่าชัย นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดมหาสารคาม, คุณกนกวรรณ วรวงค์สมคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญาทองสวัสดี อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คุณฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านตลอดจนบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการและหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นกำลังใจตลอดการทำวิจัย ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความร่วมมือและให้ความอนุเคราะห์ทุกท่าน